Проф. д-р Савелина Поповска

д-р Савелина Поповска

Проф. д-р Савелина Поповска, дмн е Национален консултант по клинична патология, Заместник-ректор по Eвропейска Интеграция и Международно Сътрудничество в Медицински Университет, Плевен. Проф. Поповска е Доктор на науките по научната специалност „Патологоанатамия и цитопатология” от 2001 г. и Магистър по „Обществено Здраве и Здравен мениджмънт” от 2010 г.

През 2001 год. на проф. Поповска е присъдена научно-образователна степен „Доктор“ за дисертация на тема: "Първична химиотерапия при РМЖ-клинико-морфологични паралели и влияния върху апоптозата,пролиферацията и експресията на някои онкопротеини“. През 20016 г. е избрана за доцент, а през 2015 г. – за професор към Катедра „Патоанатомия“, Медицински Университет, Плевен.
В периода 2008-2013 г. Проф. Поповска е ръководител на Катедра по Патоанатомия в МУ Плевен.


Проф. Савелина Поповска участва в различни международни програми и е специализирала в престижни университети и научни центрове като: Европейската програма “Леонардо” по проект за усъвършенстване на преподавателските умения на асистентите, включени в преподаване на чуждестранни студенти на английски език- Saint George International Language Center – Лондон, Великобритания; Специализация по Патология и Цитопатология в Центъра за проучване на рака- Тел Авив, Израел; Европейско Училище по патология на женска полова ситема и уропатология, Торино, Италия; Специализация по патология на меки тъкани и костна патология Патология, Институт по Патология към Медицински Университет- Виена, Австрия; Специализация за FISH, CISH и техника на тъканни микрочипове в Центъра по Молекулярна Патология, Институт по Патология към Медицински Университет- Базел, Швейцария; Специализация за FISH техника и имунохистохимично проучване на тройно негативните тумори на гърдата-Япония; Специализация за рак на гърдата- Катедра „Патоанатомия” , Болница Белария, Университет Болоня, Италия; Европейско Училище по Молекулярна Патология на гърда- Пиза, Италия; Европейско Училище по патология на гърда, Нови Сад, Югославия; Eкспертен професионален курс за международна стандартизация за HER 2 в областта на патология на гърда и стомах, ТАРГОС, Германия; Европейско Училище по Белодробна Патология и Европейско Училище по Молекулярна Патология – Грац, Австрия.

В областта на клиничните изпитвания, проф. Поповска работи по оценката на акуратността, приложимостта и репродуктибилността на метода in situ хибридизация при определянето на HER 2 статуса при жени с карцином на млечната жлеза. Проф. Поповска има признати постижения в областта на патология на гърдата и сентинелни лимфни възли при рак на млечната жлеза – морфология на туморите на гърдата, неоадювантна химиотерапия при РМЖ, патология на женска полова система – патология на маточната шийка, патология на колоректалния карцином, гастроинстестинални стромални тумори и тумори на гастроинстестиналния тракт, молекулярни методи в патологията.
Има участие в написването на 6 книги и над 30 публикации в междунаридни и български периодични издания, множество участия в международни и национални медицински форуми, както и в 17 международни научни проекти.

Проф. Савелина Поповска е отличена с наградата на БЛС Плевен, „Лекар на годината“ за 2012 г.
Член е на БЛС, Европейско Дружество по Патология, БДП, Българско Хомеопатично Дружество, Експертен борд –МОРЕ.

Проф. Поповска владее свободно писмено и говоримо английски и руски език.