Проф. д-р Георги Христов

Професор д-р Георги Христов Христов, дм е създател и ръководител до 2017 г. на катедрата по „Оценка на здравните технологии“, Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София; Главен редактор на специализирано списание за лекари „Medical magazine”.

През 1987 год. завършва Висшия медицински институт – София, при Медицинска академия. Придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София през 2005 г. През 1994 г., 1997 г. и 2012 г. придобива специлности съответно по вътрешни болести, клинична алергология и здравна икономика. След успешно защитена дисертация на тема „Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма“ през 2005 год. придобива образователната и научна степен „доктор“.


През 2008 год. д-р Георги Христов получава научното звание „доцент“, а през 2015 год. заема академичната длъжност „професор“. От 2009 г. създава и развива сектора по алергология в Токуда болница София, който предоставя цялостни диагностични и лечебни грижи на пациенти с алергични болести. Професор Христов е един от водещите специалисти у нас по клинична алергология.

Член на два национални и три международни научни проекта, ръководител на два национални научни проекта.

Научните интереси на Георги Христов са в областта на общественото здраве и здравния мениджмънт, епидемиология и фармакоикономика на хроничните социално значими болести, ценообразуване, реимбурсиране, регулация на фармацевтичния пазар, болнична икономика, остойностяване на болничните услуги и определяне на болничните разходи, икономически анализи на болничната дейност, оценка на здравните технологии; и в областите на бронхиална астма и алергично възпаление – бронхиална астма и връзката й с алергичния ринит и ХОББ; епидемиология на алергичните болести и бронхиалната астма; фармакоикономика на бронхиалната астма.

През 2019 г. проф. Христов основава медикодентална практика Gema

Проф. Христов е основател и председател на УС на Българския алианс за клинична и приложна алергология.

Проф. Христов има над 150 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Четиридесет и седем от научните трудове са цитирани 93 пъти, от които 24 в международни бази данни и 18 в списания с импакт фактор.

Проф. Георги Христов е член на: Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско дружество по алергология, Български лекарски съюз, European Public Health Association, International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, European Respiratory Society, Respiratory Effectiveness Group.

Повече за проф. д-р Христов може да намерите тук