Академик Драга Тончева

Академик Драга Тончева

Академик Драга Тончева е Президент на Българско дружество по генетика и геномика на човека, Член на Национален консултативен съвет по Редки болести към МЗ, консултант на комисия към Президентството „Българска коледа“.

Академик Драга Тончева е професор в Медицински университет София, Медицински факултет. От 1978 г. е кандидат на медицинските науки, 2006 г. – доктор на биологическите науки, 2014 г. е избрана за чл.-кор. на БАН, а от 2021 - за академик. От 2000 е Ръководител на катедрата по медицинска генетика, МУ София, а от 2006 г. - Ръководител на Национален геномен център за социално значими заболявания, създаден с Решение на Академичния съвет на МУ София, протокол No 21/ 17.10.2006.


Била е Член на международни организации – научна програмна комисия на European Association in Human Genetics (ESHG), член на Европейския съвет на European Association of Human Cytogenetics (ECA), Член на директорския борд на COST мрежата, “EUROKUP”, multi-disciplinary network for European cooperation in the field of scientific-technological research, focused on translational proteomic studies in kidney disease и член на международни консорциуми: •The International Schizophrenia Consortium; The Schizophrenia Psychiatric Genome Wide Association Study (GWAS) Consortium и др.

Отличена е с Honourable plaque for the contribution to Tokyo Medical and Dental University (2006); Почетен медал на Institute Cantacusino, Romania;Национална награда за утвърден учен в областта на в областта на биомедицинските науки “Питагор” (2010), МОМН; Юбилеен плакат „Signum Laudis“ на Медицински Университет Варна за цялостен принос в развитието на клиничната генетика в България (2011 г.).

Академик Тончева има международно признати резултати в областта на геномната и транслационна медицина, психиатрична генетика и геномика; онкогенетика и геномика; популационна генетика и геномика; генетични, екзомни и експресионни изследвания на редки и широко разпространени болести, генетични фактори в ембриогенезата и репродукцията. Изследователската и дейност е реализирана с широко международно сътрудничество с водещи геномни центрове: Human Genome Center, Tokyo University, Japan ; Riken Institute, Japan; Neuropsychiatric Genetics Unit, University of Wales College Of Medicine, Cardiff, UK. Академик Тончева има 300 публикации, 5447 цитирания и H-индекс 29. Участвала е като автор и съавтор на 3 международни и 8 български книги и 22 учебници. Под нейно ръководство са защитили 33-ма докторанти.