Мисия и цели

„Правилните превенция и лечение, за правилния пациент, в правилното време, по правилния начин“

Персонализираната и прецизирана медицина са интердисциплинарни подходи в съвременната медицина, които не се вместват в съществуващите разбирания за медицински специалности и терапевтични области. За тяхното развитие и правилно прилагане се изискват обединени усилия, координирани действия и конкретни стъпки от страна на различни медицински специалности и направления в медицината, фармацията, организацията на здравеопазването и здравния мениджмънт.

Чрез своите членове БАППМ предоставя експертиза отвъд установените ограничения на отделните специалности, консенсусни становища и интердисциплинарни формати и програми.

Обединени от мотото „Правилните превенция и лечение, за правилния пациент, в правилното време, по правилния начин“, ние, учредителите на БАППМ сме си поставили следните цели:

  1. Популяризиране на концепцията, принципите, методите и продуктите на прецизираната и персонализирана медицина сред медицинските специалисти, здравните заведения, институциите и обществеността;
  2. Разработване, въвеждане на устойчив алгоритъм за прилагане и развитие на прецизирана и персонализирана медицина в българското здравеопазване;
  3. Международен обмен на научна и клинична информация за приложението и ефекта от персонализирано лечение и прецизирана медицина;
  4. Повишаване на квалификацията и продължаващо обучение в областта на прецизираната и персонализирана диагностика и лечение и прецизираната медицина за медицински и други специалисти, лекари-специализанти и за студентите от медицинските университети;
  5. Улесняване достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на прецизираната и персонализирана медицина;