Лятна Академия по молекулярна патология: Програма

Лятна Академия по молекулярна патология: Програма

Лятна Академия по молекулярна патология

Дигитална патология на гърда

Патология на гърда-предизвикателства в диагностиката.  Място на персонализираната медицина в диагностиката и терапията

03—04 .06..2022, Зала „Амброаз Паре“, Фоайе ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен

Интервю с д-р Коева-Балабанова

Линк за регистрация – ДЕН 1

Линк за регистрация – ДЕН 2

03—04 .06..2022, Зала „Амброаз Паре“, ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен


Програма

03.06.2022 Петък  

Зала “Амброаз Паре”, Медицински Университет Плевен

09.00-09.30–Регистрация – Фоайе “Телец”

09.30-09.45 Откриване

Проф. д-р Добромир Димитров, дм, Ректор на Медицински Университет Плевен
Проф. д-р Савелина Поповска,дм, Р-л Катедра Патоанатомия  МУ Плевен Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

09.45 – 10.15  Новости в класификацията на тумори на гърда по СЗО -какво е ново и какво е важно? – Проф. д-р Савелина Поповска, дм

10.15 – 11.00 Концепция за „болния“ лоб и клиничното и значение – Проф. д-р Тибор Тот, Швеция

11.00-11.15 Кафе-пауза – фоайе “Телец”, Медицински Университет Плевен

11.15 – 12.00 Дифузен и мултифокален карцином на гърда-демонстрация на клинични случаи – Проф. д-р Тибор Тот

12.00 – 12.45 Образни методи в диагностика карцином на гърда – д-р Иво Гергов, дм, УСБАЛО, София

12.45 – 14.00 Работен обяд – р-т хотел “Балкан”

14.00-14.45  Предоперативни техники за диагностика на лезии в гърда – Проф. д-р Добромир Димитров, дм, Ректор на Медицински Университет Плевен 

14.45-15.30 Съвременни подходи в лъчелечението при карцином на лява млечна жлеза – Д-р Иван Георгиев, Клиника по Лъчелечение и радиохирургия в Аджибадем Сити Клиник Онкологичен център, София

15.30 – 16.00  MPD тест -стратификатор на риска за ЕR+, HER 2 негативни карциноми на гърда- Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра Патоанатомия, Медицински Университет Плевен, Владислав Нанков, Медицински Университет Плевен, доц. П. Тончев

16.00-16.30  Геномно секвениране в клиничната практика-новите уроци за предиспозиция за рак на гърда Д-р Любомир Балабански, дб, ГМДЛ “CellGenetics”, София

16.30 – 17.15 Предиктивна, прогностична стойност и корелация между хистологичните и молекулярните подвидове при карцином на гърда – Доц. д-р Ася Консулова, дм, Началник Клиника по медицинска онкология, УСБАЛО, София, Началник клиника по медицинска онкология, Комплексен онкологичен център, Бургас

17.15– 17.45 Обобщение и закриване

Проф. д-р Савелина Поповска, Р-л Катедра Патоанатомия  МУ Плевен
Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

19.30- 22.00 Официална вечеря, р-т хотел Балкан“

04.06 – Събота

зала „Гален“ ,  Телекомуникационен ендоскопски център

09.00 – 09.30 Регистрация, кафе „Добро утро“ – фоайе “Телец”, Медицински Университет Плевен

09.30 – 10.00  Нормална анатомия и  хистология на гърда. Възрастови и физиологични хистологични варации. Хистология на мъжка гърда. Д-р Х.Милев, УМБАЛ”Медика”, Русе

10.00 – 10.30 Епителни пролиферативни лезии: UDH, ADH, DCIS, ALH, LCIS. Цилиндричноклетъчни лезии, плоска епителна атипия –
Доц. д-р Ив.Иванов, дм, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

10.30 – 11.00 Инвазивен карцином на гърда: морфологични варианти, степенуване и стадиране. Мамарна болест на Paget – Доц. д-р Иван Иванов, дм, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

11.00 – 11.15 Въпроси и отговори

11.15– 11.30 Кафе пауза -фоайе, ТЕЛЕЦ, МУ-Плевен

11.30 – 12.00 Макросопска обработка на материали от гърда според препоръките –Д-р Полина Дамянова, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

12.00 – 12.30 Прогностични и предиктивни биомаркери при карцином на гърда. Молекулярни подвидове карцином на гърда. ИХХ определяне на рецепторния статус – ER, PR, HER-2 и на пролиферативния индекс Ki-67 – Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра “Патологоанатомия”, Медицински Университет Плевен.

12.30– 12.45  Въпроси и отговори

12.45 – 14.00 Работен обяд – Фоайе “Телец”, Медицински Университет Плевен

14.00 – 14.30  Папиларни лезии: интрадуктален папилом / папиломатоза, папиларен DCIS, инкапсулиран папиларен карцином, солиден папиларен карцином, инвазивен папиларен карцином- Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

14.30 – 15.00 Патологичен отговор към неоадювантна химиотерапия – доц. д-р Свитлана Бачурска, дм, УСБАЛО, София

15.00 – 16.30 Разглеждане на дигитални случаи, обсъждане – Доц.д-р Иван Иванов, дм, Катедра “Патоанатомия”, Медицински Университет Плевен

16.30 – 16.45  Обобщение и закриване

Проф. д-р Савелина Поповска, дм, Ръководител Катедра Патоанатомия  МУ Плевен
Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

 

Лектори на Лятната Академия по молекулярна патология „Дигитална патология на гърдата“, 03-04.06.2022

Проф. д-р Тибор Тот
„European School of Pathology,“ „European School of Radiology“, „European School of Oncology Certificate of Competence in Breast Cancer“

Проф. д-р Савелина Поповска, дм,
Ръководител Катедра „Патоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Доц. д-р Свитлана Бачурска, дм,
Началник клиника „Клинична патология“, УСБАЛО София

Доц. д-р Ася Консулова, дм
Комплексен онкологичен център, Бургас, член на научния съвет на Европейско Училище по онкология /ESO/

Д-р Полина Дамянова,
Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Доц. д-р Иван Иванов, дм
Катедра „Патологоанатомия“, Медицински Университет Плевен

Д-р Христо Милев,
УМБАЛ”Медика”-Русе

Д-р Иво Гергов, дм
УСБАЛО, София

Проф. д-р Добромир Димитров, дм
Ректор на Медицински Университет Плевен

Д-р Иван Георгиев,
специалист радиационен онколог в отделение по лъчелечение и радиохирургия към УМБАЛ Аджибадем Ситиклиник Младост

Д-р Любомир Балабански
дб, ГМДЛ „
CellGenetics”, София

Благодарение на подкрепата на:

Roche-logo-A80FCF9553-seeklogo.com
elta-logo

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *