Втора Балканска конференция по персонализирана медицина: Програма

научно-практическа кконференция

Втора Балканска конференция по персонализирана медицина: Програма

Втора Балканска конференция по персонализирана медицина

Линк за регистрация

24 – 25 Октомври,  Хотел „Рамада“, София,

Организирана от Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина-БАППМ, в сътрудничество с Европейски Алианс за Персонализирана Медицина-ЕАПМ, Медицински Университет Плевен и Българско дружество по генетика и геномика на човека


Програма

24.10.2019

13.30 – 14.00 Регистрация

14.00 – 14.30 Официално откриване: Преглед на развитието на персонализираната медицина в Балканския регион

Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател на УС на БАППМ

Денис Хорган – Изпълнителен директор на ЕАПМ

Програмна реч: Мария Габриел – Европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество

Разговор с Европейския комисар

14.30 – 16.00 Първа пленарна сесия: Заедно напред в ерата на персонализираната медицина

Персонализираната медицина – нова парадигма в здравеопазването; интегриране на персонализираната медицина в здравната система; иновативни лекарствени продукти и диагностични средства – правна и регулаторна рамка, ОЗТ на продукти на персонализираната медицина; достъп на пациента да иновативно лечение

Модератор и общ преглед: Денис Хорган – Изпълнителен директор на ЕАПМ

Карина Ангелиева – Заместник-министър на образованието и науката, България:“България на Европейската карта на персонализираната медицина BBMRI, EATRIS, ЦВП и ЦК, ННП”

Д-р Туула Хеландер – Фнландско Председателство на Европейския Съвет, Министерство на социалните грижи и здравето, Финландия: “Персонализирана медицина и национални центрове за върхови постижения в общественото здравеопазване”

Доц. д-р Лъчезар Иванов – Заместник-председател на Комисия по здравеопазване, Народно събрание, България 

Жана Македонска – Отдел „Здраве“, Генерална дирекция „Наука и иновации“, Европейска комисия: „Европейска подкрепа за международното сътрудничество в персонализираната медицина“

Дискусия

16.00 – 17.40 Втора пленарна сесия: Геномика и здравеопазване

Нoви достижения в геномиката и генетиката на човека; генна терапия; Европейска геномна инициатива; прецизирана диагностика – NGS в превантивната медицина и клиничната практика – скрининг, редки болести, онкологични и неврологични заболявания; изчерпателно геномно профилиране;

Приложение на високите технологии в персонализираната медицина – настояще и бъдеще

Модератор: Чл.-кор. проф. Драга Тончева – Президент на Научно дружество по геномика и генетика на човека, България

Д-р Жасмина Коева-Балабанова – Председател на УС на БАППМ: „Инициативата „1+ МГ“

Проф. д-р Борут Петерлин – Клиничен институт по медицинска генетика, Университетски научен център, Любляна, Словения: „Геномика и обществено здраве. Уроци от редките болести“

Д-р Радослав Мангалджиев – Председател на Сдружение на медицинските онколози, Началник отделение по медицинска онкология, СБАЛОЗ, София, България: „Ползите от услугите на Foundation Medicine – изчерпателно геномно профилиране в клиничната практика“

Хари Радхакришан – Директор бизнес развитие, NIPD Genetics, Кипър: “Онкологични панели от следваща генерация за детайлен анализ на ракови гени”

Чл.-кор. проф. Драга Тончева – Президент на Научно дружество по геномика и генетика на човека, България: „Медико-генетично консултиране и определяне на риск за наследствен простатен карцином“

Дискусия

17.40 – 18.00 Кафе-пауза

18.00 – 19.10 Трета пленарна сесия: Патологията на персонализираната медицина

Молекулярна патология – нови достижения и практическо приложение; патологична прецизирана диагностика;

Прецизирана образна диагностика;

Модератор: Проф. д-р Савелина Поповска – Заместник-ректор , МУ Плевен, България

Проф. д-р Джордж Нетто – Ръководител катедра „Клинична патология“, Университет Алабама, САЩ: „Молекулярна патология – възможности и предизвикателства“

Проф. д-р Свен Зайверт – Ръководител Катедра по патология, Университет Загреб, Словения:“Изследване на предиктивни биомаркери в Република Хърватска“

Проф. д-р Соня Сергиева-Началник отделение „Нуклеарна медицина“, СБАЛОЗ София, България:„Тераностика – съвременен нуклеарномедицински диагностичен и терапевтичен подход за персонализирано лечение на невроендокринни тумори“

Дискусия

19.30 – 22.00 Вечеря и връчване на наградите на БАППМ за    персонализирана медицина в България

Домакин: Д-р Жасмина Коева-Балабанова, Председател на УС на БАППМ

25.10.2019 г.

08.30 – 09.00 Регистрация и кафе „Добро утро“

09.00 – 12.00 Четвърта пленарна сесия: Персонализирана медицина в онкологията

Персонализирана медицина в онкологията – скрининг, таргетна и комбинирана терапия, адювантна и неоадювантна терапия, имунотерапия, лъчелечение, мониторинг на рак на белия дроб, рак на колона, рак на простатата, меланома, рак на пакреаса, рак на главата и шията

Модератор:Антони Монсерат Молинер – „Обществено здраве“, Европейска комисия

09.00-10.20 Ръководства и добри практики:

Киаран Никол – Обединен Научен Център, Испра, Европейска комисия: Основано на доказателствата Европейско ръководство за осигуряване на качествени грижи за пациента в онкологията

Д-р Беата Йягиелска – Заместник-директор, Научен интитут по онкология „Мария Склодовска-Кюри“, Варшава, Полша: „Здравеопазване, базирано на стойност: предизвикателство за иновативната медицина“

Д-р Росица Кръстева- Управител на Онкологичен център „Унихоспитал“, Панагюрище, Председател на клуб “Млад онколог”, България:“Персонализирана терапия при злокачествени заболявания“

Обсъждане

 10.20-10.40 Кафе-пауза

10.40-12.00 Ранна диагноза и скрининг – нови технологии и персонализация

 Модератор: Д-р Росица Кръстева- Управител на Онкологичен център „Унихоспитал“, Панагюрище, България терапия при злокачествени заболявания“

Проф. Георги Момеков – Председател на Научно дружество по фармация, България:“Авансирал простатен карцином– възможности за   персонализиран подход“

Д-р Александър Симидчиев – Началник функционално отделение, Медицински институт на МВР, София, България:Доза скрининг – персонализиране на профилактиката“

Проф. д-р Соня Сергиева-Началник отделение „Нуклеарна медицина“, СБАЛОЗ София, България:“ Нуклеарномедицински методи за индивидуална диагностика и терапия при карцином на щитовидната жлеза“

Дискусия

12.00-13.00 Работен обяд

13.00 – 14.50 Пета пленарна сесия: Персонализирана медицина при редки болести, неврология и психиатрия

За пациентите с рядко заболяване, но с непоставена диагноза, всеки вид медицина е „прецизирана медицина“. В много случаи, геномното  секвениране спомага за по-специфично и персонализирано лечение и прецизираната медицина намира много по-широко приложение.

Някои от препятствията пред прецизираната медицина включват цената, както и притеснения за защитата на личните данни. Тези „дизайнерски“ лекарства имат ефект само при малка група пациенти, така че, за възвръщане на инвестициите за разработка на лекарствения продукт, фармацевтичните компании определят цени, значително по-високи от цените на другите лекарства. Освен това, както всички данни, свързани със здравето, така и генетичните данни са лични данни, така че за всички пациенти, трябва да бъде осигурено най-високо ниво на защита на тези данни.

Персонализираната медицина възниква като процес, интегриращ фундаменталната наука и клиничната практика с цел изграждане на платформа, която води до индивидуализирана грижа за всеки пациент.

Предимството на тази концепция е в новите подходи и технологии, които позволяват индивидуални лечения, съответстващи на нуждите на отделните пациенти, в зависимост от техните генетични и биомаркерни характеристики и на биоинформатиката, които са в основата на персонализираната медицинска грижа.

За неврологичните заболявания, например, е необходим точен генетичен анализ, класификация, биомаркери и лечение, съобразено със специфичните молекулярни характеристики на отделния пациент.

Модератор: Антони Монсерат Молинер – Национален комитет по редки болести, Люксембург

Общ преглед:

Киаран Никол – Обединен Научен Център Испра, Европейска комисия: Нова Европейска платформа за регистрация на редки болести”

Погледът на експертите:

Проф. Румен Стефанов – Председател на комисия по редки       болести към МЗ, Директор на „Институт по редки болести“, България: “Предизвикателства за подобряване достъпа до иновативни терапии“

Д-р Петя Стратиева – Ръководител „Развитие Централна и Източна Европа“, Ретина Интернешънъл“: „Справедлив достъп до терапии за редки болести: Гледната точка на пациента“

Проф. д-р Ара Капрелян – Ръководител Катедра по нервни болести и невронауки, Медицински Университет, Варна, България: “Приложение на персонализираната медицина и съвременните нанотехнологии при заболявания на ЦНС“

Доц. д-р Диана Пендичева – Медицински Университет, Плевен, България: „Какво ново отвъд цялостните геномни асоциативни проучвания във фармакогеномиката на афективните разстройства?“

Дискусия

14.50 – 15.30 Шеста пленарна сесия: Трансгранично сътрудничество между страните в Балканския регион

Нито една страна-членка на ЕС не би могла да се справи сама, когато става дума за съвременно здравеопазване, независимо от ревниво пазената национална компетентност в тази област.

Транс-граничното сътрудничество е от жизнено значение сега и това значение ще нараства все повече и в бъдеще. Ключът към напредъка и бързото внедряване на иновациите е в регионалното коопериране и съвместните усилия.

Тази заключителна сесия е посветена на необходимостта от коопериране и изграждането на сътрудничество което цели превръщането на персонализираната медицина в норма и прави възможно осигуряването на правилното лечение за правилния пациент в правилното време.

Модератор: Д-р Жасмина Коева-Балабанова-Председател на УС, БАППМ

Денис Хорган – Изпълнителен директор на ЕАПМ

Представители на страните-участнички в конференцията

Дискусия

15.30 – 16.00 Постерна сесия

Модератор: Проф. д-р Георги Христов-Факултет по обществено здраве, Медицински Университет София, България

16.00 – 16.15 Закриване

Заявки за участие в постерната сесия – на office.bappm@gmail.com

Официални езици: Български и английски

 

Лектори, потвърдили участие:

Мария Габриел
Европейски комисар по въпросите на цифровата икономика и общество

Д-р Туула Хеландер
Финландско Председателство на ЕС, Министерство на социалните грижи и здравето, Генерален секретар, Финландски институт за рака, Финландия

Доц. д-р Лъчезар Иванов
Заместник-председател на Комисия по здравеопазване, Народно събрание, България

Жана Македонска
Генерална дирекция „Наука“, Политики и програми, Здравни науки, Европейска комисия

Хари Радхакришан
Директор бизнес развитие, NIPD Genetics, Никозия, Кипър

Проф. д-р Соня Сергиева
Началник отделение „Нуклеарна медицина“, СБАЛОЗ София, България

Проф. Георги Момеков
Председател на Научно дружество по фармация, България

Д-р Петя Стратиева
Ръководител „Развитие Централна и Източна Европа „Ретина Интернешънъл“

Д-р Жасмина Коева-Балабанова
Председател на УС на БАППМ, България

Чл.-кор.Проф. д-р Драга Тончева
Президент на Научно дружество по генетика и геномика на човека, България

Проф. д-р Савелина Поповска
Заместник-ректор, Медицински Университет Плевен, България

Антони Монсерат Молинер
„Обществено здраве“, Европейска комисия, Национален комитет по редки болестu, Люксембург

Д-р Росица Кръстева
Управител, Онкологичен център „Унихоспитал“, Панагюрище, Председател на клуб “Млад онколог”, България

Доц. д-р Диана Пендичева-Духленска
Медицински Университет Плевен, България

Денис Хорган
Изпълнителен директор на ЕАПМ

Проф. д-р Борут Петерлин
Клиничен институт по медицинска генетика, Университетски научен център, Любляна, Словения

Проф. д-р Джордж Джей Нето
Ръководител Катедра по клинична патология, Университет Алабама, САЩ

Киаран Никол
Обединен Изследователски Център, Испра, Европейска комисия

Д-р Александър Симидчиев
Началник функционално отделение, Медицински институт на МВР, София, България

Проф. д-р Ара Капрелян
Ръководител Катедра Нервни болести и невронауки, Медицински Университет Варна

Карина Ангелиева
Заместник-министър на образованието и науката, България

Д-р Радослав Мангалджиев
Председател на Сдружение на медицинските онколози, Началник отделение по медицинска онкология, СБАЛОЗ, София, България

Проф. д-р Свен Зайверт
Директор на Институт по патология, Висше Училище по медицина, Университет, Загреб, Хърватска

Д-р Беата Ягиелска
Заместник-директор, Научен институт по онкология „Мария Склодовска-Кюри“, Варшава, Президент на Полски Алианс за Персонализирана Медицина, Полша

Проф. д-р Румен Стефанов
Директор, Институт по редки болести, България

Проф. д-р Георги Христов
Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София, България

Благодарение на любезната подкрепа на:

Сребърни спонсори:

Бронзови спонсори:

Share this post

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *