Устав

на Сдружение “Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут

Чл. 1.  (1) “Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина” /БАППМ/, на английски език: «Bulgarian Alliance for Precision and Personalized Medicine/BAPPM/, наричан в настоящия устав за краткост Алиансът, е сдружение, създадено по Закона за юридическите лица с нестопанска цел като доброволно обединение на медицински и други специалисти, с опит и интереси в областта на молекулярната, геномна, прецизирана и персонализирана медицина.

(2) Алиансът осъществява своята дейност в частна полза.

Седалище

Чл. 2. Седалището на  Алианса е град София. Адресът на управление се определя от управителния съвет.

Срок

Чл. 3. Алиансът се учредява без определен срок.

II. ЦЕЛИ, СРЕДСТВА И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Цели 

Чл. 4. Основните цели на Алианса са:

 1. Популяризиране на концепцията, принципите, методите и продуктите на прецизираната медицина /нов подход в превенцията и лечението на болестта, на базата на индивидуалната изменчивост на гените, околната среда и начина на живот на всеки човек/и персонализираната медицина /медицински модел, основан на определяне на фенотипа и генотипа на индивида (напр. молекулярно профилиране, образна диагностика, данни за начина на живот и пр.) за създаване на подходяща терапевтична стратегия за точния човек в точния момент и/или за определяне на предразположение към заболяване с цел навременна и фокусирана превенция/сред медицинските специалисти, здравните заведения,институциите и пациентските общности;
 2. Разработване и въвеждане на устойчив алгоритъм за прилагане и развитие на прецизирана и персонализирана медицина в българското здравеопазване
 3. Разработване и насърчаване приемането на актуализирани медицински стандарти по медицинска генетика; клинична патология, с раздел „молекулярна патология“; както и обновяване на медицинските стандарти по някои други медицински специалности
 4. Разработване на концепции и проекти за нови клинични пътеки и Диагностично свързани групи, на база новите стандарти;
 5. Своевременно актуализиране на терапевтичните ръководства, в контекста на прилагане на персонализирана и прецизирана медицина;
 6. Приемане на критерии, на които да отговарят диагностичните звена, извършващи молекулярна и генетична диагностика, вкл. акредитация, сертификация и външен одит;
 7. Въвеждане на строги критерии за качество, информативност, съответствие и пр. на тестовете, с които се извършва съпътстваща диагностика, която да бъде заплащана с публични средства;
 8. Разработване и прилагане на подходяща методика за Оценка на здравните технологии /ОЗТ/, съобразена с особеностите на прицелните терапии като здравни технологии в областта на прецизираната и персонализирана медицина;
 9. Въвеждане на Оценка на здравните технологии /ОЗТ/ за медицинските изделия – молекулярни и генетични тестове и в частност на съпътстващата диагностика;
 10. Подпомагане въвеждането на електронни регистри за персонализирано лечение и прецизирана медицина в България;
 11. Международен обмен на научна и клинична информация за приложението и ефекта от персонализирано лечение и прецизирана медицина;
 12. Повишаване на квалификацията и продължаващо обучение в областта на прецизираната и персонализирана диагностика и лечение и прецизираната медицина за медицински и други специалисти, лекари-специализанти, а в бъдеще и за студентите от медицинските университети;
 13. Разработване и предоставяне на експертни становища, програми, диагностични и терапевтични ръководства в областта на прецизираната и персонализирана медицина;
 14. Улесняване достъпа на пациентите до иновациите в диагностиката и терапията в областта на прецизираната и персонализирана медицина;

Средства за постигане на целите

Чл. 5. За постигане на целите си и в рамките на своя предмет на дейност Алиансът:

 1. Разработва и предоставя експертни становища и специализирани програми в областта на прецизираната и персонализирана медицина;
 2. организира обществени обсъждания, дискусии, срещи, семинари и обучителни акции в областта на прецизираната и персонализирана медицина, геномиката и молекулярната биология и патология;
 3. разработва и предлага концепции и проекти, свързани с устойчивото развитие и правилно приложение на прецизирана и персонализирана медицина;
 4. осъществява инициативи за ранен достъп на българските пациенти до иновации в областта на прецизираната и персонализирана медицина;
 5. осъществява връзки и сътрудничество с организации и лица в страната и чужбина, които имат сродни цели и предмет на дейност.

Предмет на дейност

Чл. 6. Алиансът може да извършва следната стопанска дейност:  издателска, образователна, обучителна, научна и обществени комуникации.

III.ЧЛЕНСТВО. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Членство

Чл. 7. Членството в Алианса е доброволно и е открито за  всички дееспособни физически лица, които са съгласни с Устава и отговарят на условията, предвидени в него.

Приемане на нови членове

Чл. 8. (1) Нови членове на Алианса се приемат на основание писмена молба с решение на Управителния съвет.

(2)  Отказът на Управителния Съвет да приеме нов член може да бъде обжалван пред Общото Събрание, което разглежда жалбата на първото си заседание след депозиране на жалбата. Решението на Общото събрание е окончателно.

Прекратяване на членството

Чл. 9. (1) Членството в Алианса се прекратява:

 1. с едностранно изявление за напускане;
 2. с изключване;
 3. със смъртта или поставянето под пълно запрещение на физическото лице;
 4. при отпадане поради невнасяне на членския внос за период от повече от две години, или при трайно и системно неучастие в дейността на Алианса;
 5. с прекратяване на Алианса.

(2) При прекратяване на членството платения членски внос не се връща.

Доброволно напускане

Чл. 10. Всеки член може да напусне Алианса по всяко време, като депозира в Управителния съвет писмено изявление в този смисъл.

Изключване

Чл. 11. При извършване на действия, несъвместими с целите на Алианса, при неизпълнение решенията на Общото събрание и Управителния съвет, както и при други съществени нарушения на разпоредбите на този Устав, всеки член може да бъде изключен от Алианса с решение на Общото събрание.

Права и задължения на членовете

Чл. 12. (1) Всеки член на Алианса има право:

 1. да участва в работата на Общото събрание;
 2. да участва във всички инициативи, организирани от Алианса;
 3. да поставя на дискусия проблеми, свързани с дейността на Алианса;
 4. да избира и бъде избиран в ръководните органи на Алианса;
 5. да ползва материалната база и средствата на Алианса в съответствие с неговите цели и решенията на ръководните му органи за изпълнение на предвидените в Устава цели.

(2) Всеки член на Алианса се задължава:

 1. да внася редовно членския си внос;
 2. да работи според професионалната си квалификация и интереси за постигане целите на Алианса;
 3. да съдейства за издигане престижа на Алианса у нас и в чужбина;
 4. да спазва разпоредбите на Устава и да изпълнява решенията на Общото Събрание и Управителния съвет;
 5. да не осъществява изяви от името на Алианса без изричното решение или упълномощаване от Общото Събрание, Управителния Съвет или Председателя.

ІV. УПРАВЛЕНИЕ

Органи на управление

Чл. 13. Органите за управление на Алианса са: Общо събрание на членовете и Управителен съвет.

Общо събрание на членовете

Чл. 14. Общото събрание е върховен орган на Алианса и се състои от всички членове.

Свикване на общото събрание

Чл. 15. (1) Общото събрание се свиква най-малко веднъж годишно.

(2) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по инициатива на една трета от членовете на общото събрание. Ако в последния случай Управителният съвет не свика Общо събрание в едномесечен срок, то се свиква от съда по седалището на Алианса по искане на тези членове или натоварено от тях лице.

(3) Общото събрание се свиква с писмена покана, съдържаща дневния ред, датата, часа, мястото на провеждането му и по чия инициатива то се свиква. Поканата се изпраща по електронна поща, или по куриер до всички членове на  Алианса най-малко един месец преди насрочения ден.

Кворум

Чл. 16. (1) Заседанието на Общото събрание е редовно, ако на него присъстват повече от половината от всички редовни членове.

(2) Ако в обявения час се явят по-малко членове, събранието се отлага с един час по-късно при същия дневен ред и се счита законно, колкото и членове да се явят.

(3) Заседанието на Общото събрание се ръководи от Председателя на Управителния съвет, при негово отсъствие – от друг член на УС, избран от Общото събрание.

Компетентност

Чл. 17. (1) Общото събрание:

 1. изменя и допълва устава;
 2. приема вътрешни актове;
 3. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
 4. отменя решения на Управителния съвет, когато противоречат на Устава или на други решения на Общото събрание;
 5. приема Програма за дейността на Алианса и годишния отчет на Управителния Съвет, включително отчета за финансовото състояние на Алианса;
 6. определя размера и срока за внасяне на годишния членски внос за всяка година;
 7. изключва членовете на Алианса;
 8. взема решение за преобразуване и прекратяване на Алианса;
 9. взема и други решения, предвидени в Устава или нормативен акт.

(2) Всеки член има право на един глас в Общото Събрание.

(3) Общото събрание взема решенията си с обикновено мнозинство, но за изменение на Устава, преобразуване или прекратяване на Алианса е необходимо мнозинство от две трети от присъстващите на Общото събрание.

(4) Решенията на органите на Алианса, взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да се оспорват пред ОС по искане на заинтересован член или орган в едномесечен срок от узнаването, но не по-късно от една година от вземането на решението.

Управителен съвет

Чл. 18. (1) Управителният съвет е в състав от 3-7души, избрани от общото събрание на Алианса.

(2) Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от три години. До избиране на нов Управителен съвет и вписването му в регистъра при съда старият Управителен съвет продължава да изпълнява функциите си.

(3) Заседанията на Управителния съвет се свикват от Председателя, а при негово отсъствие – от друг член на съвета, с покана, отправена писмено, по електронна поща или по телефона до членовете, най-късно три дни преди заседанието. Председателят е длъжен да свика  заседание на  Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако Председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от от всеки един от заинтересуваните членове на съвета.

(4) Заседанието на Управителния съвет е редовно, ако всички членове са редовно поканени и на него присъствуват повече от половината от тях. Присъстващо е и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантиращи установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Управителният съвет може да взема решения и неприсъствено – на подпис, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички негови членове.

(5) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите. Решенията по чл. 19 (1) т. 8 и 11  от Устава се вземат с мнозинство от 2/3 от всички членове.

(6) Управителният съвет приема правила за работата си.

Компетентност на Управителния съвет

Чл. 19. (1) Управителният съвет:

 1. представлява Алианса и определя обема на представителна власт на отделните свои членове;
 2. избира измежду членовете си Председател;
 3. при необходимост по своя преценка избира изпълнителен директор, който може и да не бъде член на Управителния съвет;
 4. ръководи дейността на Алианса в съответствие с Устава, решенията на Общото събрание и действащата нормативна уредба;
 5. приема членове на Алианса;
 6. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет и отчет за дейността на Алианса,
 7. определя реда и организира извършването на дейността на Алианса;
 8. определя адреса на Алианса;
 9. назначава ликвидатор на Алианса;
 10. взема решения за откриване и закриване на клонове;
 11. разпорежда се с имуществото на Алианса при спазване изискванията на този устав;
 12. взема решения за участие в дружества, партньорства с други организации и за създаване на целеви фондове;
 13. изпълнява функциите, възложени му от този устав, както и всичко необходимо за осъществяване дейността на Алианса, което не е включено изрично в компетентността на Общото събрание.

(2) Алиансът се представлява пред трети лица от Председателя на Управителния съвет, освен когато съветът упражнява лично своята законна представителна власт.

(3) Управителният съвет се разпорежда колективно със средствата на Алианса и членовете му отговарят солидарно за нанесени вреди, когато те са в резултат от негови незаконни или противоуставни действия или бездействия.

(4) С решение на Управителния Съвет или на Общото събрание могат да се създават и помощни органи.

V. ИМУЩЕСТВО

Имущество

Чл. 20. Имуществото на Алианса се състои от вещни права, парични средства, вземания, облигационни права, права на интелектуална собственост и други.

Формиране на имуществото

Чл. 21. Имуществото на Алианса се формира от:

 1. членски внос;
 2. целево финансиране, включително по международни програми;
 3. спонсорство и грантове;
 4. дарения и завещания;
 5. приходи от стопанската дейност на търговски дружества, в които участва, както и от собствена стопанска дейност, осъществявана в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ;
 6. субсидии от общински или държавния бюджет;
 7. други.

Членски внос

Чл. 22. (1) Членският внос е годишен и размерът му се определя от Общото събрание за всяка календарна година.

(2) При възникване на членството след началото на съответната година членският внос се събира в пълен размер, а при прекратяването му преди края й – не се възстановява.

(3) Членският внос се внася по банков път до 15 януари – за цялата текуща година. По изключение Управителният съвет може да разсрочи внасянето на членския внос за член на Алианса, който е във временно финансово затруднение.

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА АЛИАНСА И ПОСЛЕДИЦИ

Чл. 23. Алиансът се прекратява по решение на Общото събрание или по решение на съда в предвидените от ЗЮЛНЦ случаи.

Чл. 24. Имуществото, останало след удовлетворяване на кредиторите, се разпределя по начин, определен с решение на Общото събрание.

Настоящият  Устав е приет от учредителното общо събрание на “Български Алианс за Прецизирана и Персонализирана Медицина”, проведено на 23.11.2016 г. в гр. София.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УЧРЕДИТЕЛНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ:

СЕКРЕТАР-ПРОТОКОЛИСТ НА
УЧРЕДИТЕЛНОТО ОБЩО СЪБРАНИЕ: