Проф. д-р Георги Христов

д-р Георги Христов

Професор д-р Георги Христов Христов, дмн е Ръководител на Катедра „Оценка на здравните технологии“, Факултет по обществено здраве, Медицински Университет, София; Главен редактор на специализирано списание за лекари „Medical magazine”.

През 1987 год. завършва Висшия медицински институт – София, при Медицинска академия. Придобива магистърска степен по обществено здраве и здравен мениджмънт във Факултета по Обществено здраве, Медицински Университет – София през 2005 г. През 1994 г., 1997 г. и 2012 г. придобива специлности съответно по вътрешни болести, клинична алергология и здравна икономика. След успешно защитена дисертация на тема „Социално икономически анализ и оценка на бронхиалната астма“ през 2005 год. придобива образователната и научна степен „доктор“.


През 2008 год. д-р Георги Христов получава научното звание „доцент“, а през 2015 год. заема академичната длъжност „професор“. От 2009 г. създава и развива сектора по алергология в Токуда болница София, който предоставя цялостни диагностични и лечебни грижи на пациенти с алергологични болести. Професор Христов е един от водещите специалисти у нас по клиничната алергология.

Член на два национални и три международни научни проекта, ръководител на два национални научни проекта.

Научните интереси на Георги Христов са в областта на общественото здраве и здравния мениджмънт, епидемиологията и фармакоикономика на хроничните социално значими болести, ценообразуване, реимбурсиране, регулация на фармацевтичния пазар, болничната икономика, остойностяване на болничните услуги и определяне на болничните разходи, икономически анализи на болничната дейност, оценка на здравните технологии; и в областите на бронхиална астма и алергично възпаление – бронхиална астма и връзката й с алергичния ринит и ХОББ; епидемиология на алергичните болести и бронхиалната астма; фармакоикономика на бронхиалната астма.

Проф. Христов има 123 публикации и участия в национални и международни научни форуми. Четиридесет и седем от научните трудове са цитирани 93 пъти, от които 24 в международни бази данни и 18 в списания с импакт фактор.

Проф. Георги Христов е член на: Национално сдружение по здравна политика и мениджмънт, Българско дружество по алергология, Български лекарски съюз, European Public Health Association, International Society of Pharmacoeconomics and Outcome Research, European Academy of Allergy and Clinical Immunology, Respiratory Effectiveness Group.